Lịch công tác tuần từ 04/01/2021 đến 10/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 04/01/2021 đến 10/01/2021 )

NĂM HỌC: 2020 – 2021

 

Thứ Ngày  Buổi sáng

 

Buổi chiều
2 04/01 – Chào cờ, hội ý hội đồng- Học theo thời khóa biểu
3 05/01 – Học theo thời khóa biểu- Các lớp còn thiếu hoàn thiện BHYT học sinh và nộp bản phô tô công chứng giấy khai sinh để làm thẻ BHYT
4 06/01 – Học theo thời khóa biểu 
5 07/01 – Học theo thời khóa biểu 
6 08/01 – Học theo thời khóa biểu  – Duyệt kế hoạch bài dạy
7 09/01 – Học theo thời khóa biểu– Hoàn thành chương trình học kỳ I

– Bình tuần

 CN

 

10/01

                                                                                                              

                                                                                 Nam Lợi, ngày 02tháng 01 năm 2021

                                                                                                    Hiệu trưởng