PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ XÃ HỘI

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ XÃ HỘI

* Tổ Xã hội   Stt Họ và tên Nhiệm vụ được phân công GC 1 Đặng Thị Thu Văn 9C(5), Văn 8C (4), Sử 6A,6B,6C(3) 2 Đào Hoa Xuyến Văn 9B(5), Văn 8B(4), Địa7B(2), Địa 8B,8C (3)