Công khai dự toán ngân sách năm 2022

Công khai dự toán ngân sách năm 2022

PHÒNG GD – ĐT NAM TRỰC            TRƯỜNG THCS NAM  LỢI    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 01/QĐ-THCSNL Nam Trực, ngày 12 tháng 01 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH
Dự toán thu chi ngân sách năm 2022

Dự toán thu chi ngân sách năm 2022

Biểu số 2 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính Đơn vị: Trường THCS Nam Lợi Chương:622 DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN…
Biểu mẫu công khai tài chính quý I/2022

Biểu mẫu công khai tài chính quý I/2022

Biểu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính Đơn vị: Trường THCS Nam Lợi Chương: 622 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN…