BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Mục lục 1 Danh mục các chữ viết tắt (nếu có) 3 Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá 4 Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU 5 Phần II. TỰ ĐÁNH…

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018-2019

Biểu mẫu 09 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS Nam Lîi                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục  của trường trung học cơ sở và trường trung học…

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018-2019 ( theo thông tư 36)

PHÒNG GD – ĐT NAM TRỰC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NAM LỢI                            Độc lập – Tự do- hạnh Phúc Số:    /BC                                                            Nam Lợi,…

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC STT Họ tên Chức vụ Đào tạo gốc Đào tạo hiện nay 1 Nguyễn Trung Phương Hiệu trưởng CĐ Toán ĐH toán 2 Phạm Văn Hạnh P….